Эрхиний бөөр

Эрхиний бөөр элэгдэх нь харагдахгүй ч

Нэг л мэдэхэд

Эрвээхэйн сүрэг буцах нь үзэгдэхгүй ч

Нэг л мэдэхэд

Гэрийн босго намсах нь харагдахгүй ч

Нэг л мэдэхэд

Гэрэлт өвгөд мордох нь үзэгдэхгүй ч

Нэг л мэдэхэд

Мөнх цас урсах нь үзэгдэхгүй ч

Нэг л мэдэхэд

Мөөмнөөсөө хүү гарах нь харагдахгүй ч

Нэг л мэдэхэд
.
.